ALGEMENE VOORWAARDEN 2021 version 1.0
CADZAND KNOKKE BOAT SHOW

Artikel 1: Doel en juridische waarde
Deze algemene voorwaarden stellen het vastleggen van de deelnamemodaliteiten voor de standhouders  op de CADZAND KNOKKE Boat Show (CKBS),  georganiseerd door Seaquest NV en Coseyns Christophe (hierna “organisator” genoemd), tot doel.
Elke eventuele betwisting tussen de deelnemers enerzijds en de organisator van het event anderzijds, wordt voor de Rechtbanken te Belgie gebracht, die uitsluitend bevoegd zijn, zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, tenzij Seaquest de rechtbanken kiest die bevoegd zijn omwille van de woonplaats of de zetel van de exposant. Het Belgisch recht is van toepassing.
Artikel 2: Officiële toelating
Firma’s of rechtspersonen die op het salon een stand wensen te houden, zijn verplicht een “deelnameformulier” in te vullen, ook beschikbaar op de website van CKBS. De verzending van dit formulier bindt de ondertekenaar ervan definitief en onherroepelijk en impliceert de voorbehoudloze aanvaarding van de algemene voorwaarden onder dit event en van de organisator. Elke inbreuk erop houdt de verplichting in voor de deelnemer die zich eraan schuldig zou hebben gemaakt, om zich onmiddellijk naar deze voorwaarden te schikken, op straffe van onmiddellijke uitsluiting, zonder dat hij de terugbetaling van de door hem betaalde sommen kan eisen of een vergoeding van enige aard.
De exposanten moeten op hun inschrijvingsformulier verplicht de volledige lijst vermelden van de producten die zij wensen voor te stellen. Indien zij agenten of commissionarissen zijn, zijn zij verplicht om daarin eveneens de namen en adressen te vermelden van de huizen waarvan zij de producten wensen uit te stallen. De organisatoren  behoudt zich het recht voor om alle producten die hierop niet vermeld zijn automatisch te laten verwijderen.
De organisatoren kunnen op elk ogenblik het verzoek tot deelname weigeren zonder haar beslissing te moeten rechtvaardigen. De weigering van een verzoek tot deelname geeft, naast de volledige terugbetaling van reeds mogelijks betaalde sommen, geen aanleiding tot betaling van enige verdere of andere vergoeding.
Artikel 3: Algemene verplichtingen van de deelnemers
* Bezetting – uurrooster – afbouw
Een door hem ondertekend inschrijvingsformulier verplicht de exposant ertoe de gevraagde oppervlakte te bezetten voor de volledige duurtijd van het evenement. De stands moeten alle dagen open blijven op de vastgestelde uren. Het is verboden de uitgestalde waren afgedekt te laten tijdens de openingsuren. Geen enkele stand mag afgebroken worden voor de sluiting van de beurs op straffe van boete van 500 Euro. De afbouw moet gebeuren overeenkomstig onderstaand artikel 11.
* Annuleringsvoorwaarden
Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing bij ontstentenis van andere, nog specifiekere voorwaarden. In geval de exposant zijn oppervlakte niet inneemt, kan de organisator er naar eigen goeddunken over beschikken zonder meer.
Als de annulering meer dan 60 dagen voor het salon plaatsvindt, is een vergoeding van 50% van de huurprijs verschuldigd aan SEAQUEST. Als de annulering minder dan 60 dagen voor het salon plaatsvindt, blijft de totale huurprijs verschuldigd. In dat geval is de standhouder  verplicht tot betaling van de volledige prijs voor de gehuurde oppervlakte, eventueel verhoogd met de prijs voor bijkomende diensten die hem reeds verstrekt zijn. Minder dan 30 dagen vooraf het event gelden dezelfde voorwaarden als boven (bij minder dan 60 dagen), met erbovenop schadevergoeding van 995 euro wegens laattijdig karakter van de gevraagde schrapping en de daaruit voortvloeiende kosten.
Elk verzoek tot annulering of vermindering van oppervlakte dient per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de organisator om in aanmerking te kunnen worden genomen.
Afstand van deelname of vermindering van gevraagde oppervlakte
Afstand van deelname of ook vermindering van oppervlakte dient aangetekend te gebeuren. De vermindering van oppervlakte, naast de verplichting tot betalen van sommen overeenkomstig de nieuwe oppervlakte, leidt mogelijks bij aanvaarding tot sowieso xtra opzeggingsvergoeding van 20% op de totale som van de initiele investering.

  • Onderverhuur verbod

Onderverhuur of het afstaan aan een derde van de gehele stand of een deel van de stand, onder welke vorm dan ook, zelfs gratis, is verboden behoudens schriftelijke toestemming van de organisator.
Die rekent bij goedkeuring sowieso de minimuminvestering aan voor een co-partner voor deze laatste, aangerekend wel aan de hoofdexposant, zijnde standaard 395 Euro excl BTW.  Bij niet-betaling wordt de stand van de hoofdexposant trouwens ook gesloten.
Bovendien zijn deze voorwaarden en onderschrijving onoverdraagbaar, tenzij mits toestemming van de organisator waarin de overnemer dan hoofdelijk en solidair aansprakelijk wordt.
Artikel 4: Betalingsmodaliteiten
De betalingen in verband met de toetreding tot het salon of het formulier ter inschrijving moeten na 30 d na ontvangst van de factuur-netto en zonder korting of verrekening  -en ten laatste 2 maanden voor het salon uitgevoerd/betaald worden.
Indien  de inschrijving minder dan 30 dagen voor het salon gebeurt, moet de factuur contant worden betaald.
De betalingen in verband met eventuele bijkomende kosten voor diensten die de exposant besteld heeft via de technische handleiding (zie verder) dienen meteen na ontvangst van de factuur contant uitgevoerd te worden. Eventuele bijbestellingen tijdens het salon zelf, dienen ter plaatse betaald te worden tegen ontvangstbewijs en worden per direct gefactureerd. 
Elke betaling dient voorzien te zijn van een vermelding van een klantnummer, een factuurnummer en de naam van het event en jaartal.
Elke achterstal in betaling leidt van rechtswege tot de aanrekening van intresten gelijk aan 12% per jaar op het verschuldigde bedrag, en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. Bovendien zal elk verschuldigd bedrag dat niet overgemaakt is binnen de aangegeven vervaldatum, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag en een minimum van 250 Euro. Bij uitblijven van betaling binnen de vervaltermijn, behoudt Seaquest  zich het recht voor om over de gereserveerde stand te beschikken, waarbij de exposant alsnog ertoe gehouden is de bepaalde sommen volledig te betalen.
Betwistingen omtrent de facturatie dienen tevens te  gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verzendingsdatum van de factuur om in aanmerking genomen te kunnen worden. Een dergelijk bezwaar beinvloedt geenszins de verplichting enig andere betaling die vereist is onmiddellijk uit te voeren of gelijk welk andere verbintenis op te schorten.
 
Artikel 5: Standen en inrichting ervan
De toewijzing van de standen gebeurt in beginsel standaard door de organisatie, eventueel al dan niet in samenspraak met de exposant, indien deze laatste dit wenst en dit wordt toegelaten door de organsiatie. De definitieve toewijzing van de stand gebeurt enkel en pas na ontvangst van betaling van de facturen binnen de termijnen beschreven in artikel 4. Seaquest kan echter, zonder zich te moeten verantwoorden en zonder dat een schadevergoeding kan geëist worden, de verdeling en zelfs grootte van de standen eenzijdig wijzigen wanneer dit in het algemeen belang is van het salon.
Op het moment dat zij bezit nemen van de stand die hen zal worden toegekend, zullen de exposanten verplicht zijn de beschadigingen te laten vaststellen die zouden kunnen bestaan in de ruimte(n) die hen ter beschikking wordt/worden gesteld. Die klacht moet aan Seaquest worden overgemaakt op de dag zelf van de inbezitneming. Na die termijn zal elke te verrichten herstelling hem worden aangerekend.
De exposanten kunnen de ruimte binnen hun stand inrichten naar believen, op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken aan hun buren-standhouders en dat zij de algemene esthetiek van het salon vrijwaren (bv geen blinde muren opstellen). Enkel en alleen de organisatoe kan hierover een oordeel vellen. Binnen de stands is het evenwel verboden de wanden, vloerplanken of plafonds of enig ander door de organisatie verstrekt materiaal bij te snijden, te wijzigen, te verven, te plakken of op enige wijze te beschadigen. Elke inbreuk hierop gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de exposant in geval van beschadiging, hinder voor de buren of ongevallen.
Voor elke stand die naakt wordt gehuurd, dient tijdig een plan van de voorziene inrichting voorgelegd te worden aan Seaquest ter akkoord van onze technische mensen.
Indien de hoedanigheid van de tentoongestelde goederen enig brandrisico inhoudt, kan de organisatie bijkomende isolatiemaatregelen of afscheidingen eisen. Indien één of meerdere van de tentoongestelde objecten het gewicht van 300 kg per vierkante meter overschrijdt, dient de exposant op voorhand contact op te nemen met de organisatie om een oplossing te zoeken voor het gestelde weerstandsprobleem. In geen enkel geval mag bij het tentoonstellen van goederen het maximaal toegelaten gewicht van 500 kg per vierkante meter overschreden worden.
Een vlotte toegang tot alle nooduitgangen, brandblusapparatuur en elektriciteitskasten dient te allen tijde mogelijk te blijven. Bijgevolg is het verboden om enige installatie op te zetten die de vrije toegang daartoe op enige manier zou kunnen hinderen.
Behoudens schriftelijke afwijking is de verkoop van kleinhandelproducten om mee te nemen verboden binnen de tentoonstellingsruimte.
Het is de standhouders niet toegestaan om, zonder de toestemming van de organisatie zelf, reclame te maken voor andere waren dan deze die worden verhandeld door de exposant of van andere firma’s dan deze waarvan hij de producten verhandelt. Bovendien is het niet toegelaten promotiemateriaal uit te delen aan de ingang, in de gemene delen en in het bijzonder in de gangen van het salon, behoudens andersluidende vermelding in een persoonlijke overeenkomst. Het aanbrengen van enige reclame is eveneens verboden buiten de stand op andere punten dan deze die daartoe voorbehouden zijn, is eveneens verboden. In geval van inbreuk zal Seaquest de elementen die werden aangebracht in overtreding van deze voorwaarden laten verwijderen op kosten en risico van de exposant, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling. Het is de exposanten niet toegestaan om, voor het aantrekken van bezoekers, gebruik te maken van lawaaierige methoden (lokroepen) & ronselarij of vormen van “marktkramerij”, waarmee zij de naburige standen en de bezoekers tot last kunnen zijn.
Artikel 6: Bijkomende diensten
Elke exposant ontvangt te gepasten tijde een technische handleiding. Hierin staat alle praktische informatie i.v.m. het evenement volledig opgesomd. De handleiding vermeldt tevens de mogelijkheden die er zijn om bijkomende diensten of mogelijks ander materiaal te bestellen: elektriciteit, electromateriaal, meubels, wateraansluiting, planten, telefoon, enz.
Wij behouden ons het recht voor om een zekeringkast te installeren op de stands of in de berging, indien de organisatie dit vereist.
De organisatie  wijst elke verantwoordelijkheid van de hand in het geval van stroomonderbrekingen, elektriciteitspannes of problemen bij de watertoevoer voor welke tijdspanne dan ook. De exposant ziet af van elk verhaal tegen de organisatoren in dergelijke omstandigheden.
Artikel 7: Schoonmaak van de standen
De exposanten zijn verantwoordelijk voor het algemene onderhoud van de standen. Indien hij zijn stand wil laten schoonmaken door een externe onderneming, kan alleen de gespecialiseerde door ons  erkende firma instaan voor de dagelijkse schoonmaak van de stand. Een bestelbon voor deze dienst is ingesloten in de “technische handleiding”. Om veiligheidsredenen mag de schoonmaak van de standen enkel gebeuren door vertegenwoordigers van deze erkende firma.
De exposanten aanvaarden de stand en de inrichting in de toestand waarin deze zich bevinden en moeten deze in dezelfde staat achterlaten. Het is meer bepaald strikt verboden om haken of nagels aan te brengen in de gehuurde wandpanelen van de stands of er niet-verwijderbare klevende substanties op aan te brengen. Plakband en dergelijke dient na afloop VOLLEDIG verwijderd te zijn. Elke schade die veroorzaakt wordt door installaties of de producten van een exposant zullen die laatste aangerekend worden.
Artikel 8: Burgerlijke aansprakelijkheid verzekering – verplicht
De organisatie  onderschrijft de verplichting dat alle exposanten beschikken over een algemene verzekeringspolis die het volgende dekt: de aansprakelijkheden die in de artikels 1732 tot en met 1735 van het Burgerlijk Wetboek rusten op alle huurders en bewoners (gebruikers van vastgoed), net als de aansprakelijkheid voor schade aan derden, behalve wanneer veroorzaakt door brand, explosie, roet, rook, stoom, die voortvloeit uit de artikels 1382 en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. Indien aangeleverd via ons, wordt de volledige tekst en voorwaarden van deze verzekering ter beschikking gesteld van de exposant. De deelnemers zijn verplicht hiervoor -indien via Seaquest-een forfaitaire bijdrage te betalen, en per direct  op het ogenblik van de verzending van de aansluitingsaanvraag.
Artikel 9: “Alle risico’s” voor materiaal en waren die toebehoren aan de exposanten
De organisatie  wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor schade toegebracht aan materiaal en waren van de exposanten, wat ook de oorzaak ervan moge zijn. Door deel te nemen aan het salon, zien de exposanten daarenboven eveneens af van alle verhaal tegen de mede-eigenaars, huurders en bewoners van het gebouw voor schade geleden door een overslaande brand of door een andere oorzaak. De exposanten en deelnemers aan het salon dienen hun eigen goederen te verzekeren door een kaderpolis “alle risico’s van nagel tot nagel” te nemen bij een officiële verzekeraar.
Artikel 10: Officiële catalogus en publiciteit
De organisatie behoudt zich het recht voor om al dan niet een catalogus uit te geven met daarin vermelding van de naam van de standhouder alsook zijn zakelijk adres, zijn standlocatie en de tentoongestelde waren. Deze gegevens worden gratis gepubliceerd in de catalogus, behoudens andersluidende vermelding. Fouten of hiaten van eender welke aard, die eventueel zouden voorkomen in de redactie van de catalogus of van enige andere vorm van officiële communicatie, kunnen niet het voorwerp uitmaken van enig verhaal tegen de organiserende instantie of haar uitgevers en/of  drukkers. Seaquest verzekert in geen geval dat gegevens en inlichtingen die haar niet bezorgd zijn tegen de deadline, 1 maand voor aanvang van het evenement, nog mee gedrukt worden.
Artikel 11: Opbouw – Afbraak – Toegang tot de hallen en de standen
Geen enkel voertuig mag de expositiehallen (indien van toepassing) binnenrijden behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding. Enkel binnen de specifieke tijdstippen die hiervoor voorzien en meegedeeld zijn in de voorschriften van de uitbaters van de expositieruimten, worden wagens en vrachtwagens toegelaten via de aangrenzende privéparking, en dit tot net aan de toegangspoort van de hallen zelf. De precieze data en uren voorzien voor de opbouw en afbraak van de standen zijn telkens vermeld in de “technische handleiding”.
Alle standlocaties moeten op kosten van de exposanten in de oorspronkelijke toestand hersteld worden en vrijgegeven worden ten laatste de laatste dag van de expositie vóór middernacht, tenzij andere voorwaarden schriftelijk vermeld door onszelf.
De exposanten zijn aansprakelijk voor alle ongevallen en klachten die kunnen voortvloeien uit de niet-uitvoering of de laattijdige uitvoering van die voorschriften. De organisatie kan het materiaal dat achtergelaten wordt na de vastgestelde termijn laten wegnemen en de toegekende standlocatie in de oorspronkelijke staat herstellen, waarbij de kosten die worden gemaakt voor die operaties in ieder geval bij de exposanten rusten.
Indien de goederen en versieringen van de exposant niet tijdig verwijderd zijn, kan de organisatie overgaan tot het eigenhandig verwijderen ervan. De goederen worden in zulk geval opgeslagen tot de exposant deze komt halen, mits betaling van een vergoeding voor de verwijdering en de opslag ervan. Seaquest heeft het recht om eventueel materiaal en goederen die niet opgeëist worden door de exposant binnen de termijn van 15 dagen na afloop van het salon, te koop aan te bieden. Eventuele onkosten worden in rekening gebracht van de exposant.
Artikel 12:
Seaquest behoudt zich het recht voor, zonder dat de deelnemers enige schadevergoeding kunnen eisen, om op elk ogenblik, onder meer in geval van overmacht of omwille van een verzoek van de autoriteiten die belast zijn met de veiligheid, te kunnen beslissen het salon te verlengen, te verplaatsen of vervroegd af te sluiten, alsook te veranderen van locatie of de openingsuren te wijzigen. Zelf de plaats van de standhouder zelf kan eenzijdig worden gewijzigd voor het goed van het salon. Wanneer het salon echter door onvoorziene omstandigheden of overmacht volledig niet kan plaatshebben, wordt elke reservatie mogelijks geannuleerd. Er wordt per situatie maar zeker bij volledige sluiting dan gekeken naar mogelijkse terugbetaling bij volledige annulatie-dit enkel echter voor het deel betrekking hebbende op de operationaliteit van het salon zijnde enkel 70 % van het totaal investeringsbedrag, terwijl de overige 30%  marektingkosten omhelsen en dus onaantastbaar zijn of terug opvraagbaar zijn, in welke situatie ook.
In dat geval wordt, na betaling van eventueel geleden onkosten, het resterende bedrag pro-rata en afhankelijk van de grootte van de door hen betaalde sommen, verdeeld onder de deelnemers zonder dat zij de organisatie in gebreke kunnen stellen op basis van welke grond ook.
Artikel 13: afstand van verhaal voor testvaarten, demo ’s en andere etc. (niet limitatief)
 
AFSTAND VAN VERHAAL
De volgende tekst moet gelezen en gerespecteerd worden door alle begeleiders en deelnemers:

Ik verklaar hierbij uit eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid, deel te nemen aan de test of vaaractiviteiten. Mbt de organisatie van events mbt Seaquest.  Ik verklaar hiermee afstand te doen voor mezelf, mijn rechthebbenden, erfgenamen en/of nabestaanden, en onze verzekeraars van elk verhaal tegenover: 1) de organisatie Seaquest – 2) andere gebruikers en/of deelnemers – 3) aangestelde, vrijwillige helpers en opdrachtgelastigden van personen of organismen hierboven vermeld onder punt 1 of 2 – 4) verzekeraars van de personen of organismen vermeld in punt 1,2 of 3, voor elke fysieke en/of materiële schade en/of morele schade die ik zou lijden gedurende alle (water) activiteiten op dit event incluis die van Knokke  Boat, en/of Seaquest. Huidig afstand van verhaal omvat eveneens de verbintenis dat ingeval van overlijden, ik mij sterk maak voor mijn rechthebbenden, erfgenamen en/of nabestaanden, en onze verzekeraars. Ik ben aansprakelijk voor alle schade die ik aan het materiaal en/of vaartuigen toebreng door het niet naleven van de regels en instructies.

 
 
Ik verklaar eveneens kennis te hebben genomen van de interne reglementen, en deze zonder enig voorbehoud na te leven.
Ik verbind me er toe/te zullen respecteren:

  • voor aanvang van de activiteiten, de briefing gegeven door een verantwoordelijke aandachtig te volgen
  • de instructies van een begeleider strikt en onmiddellijk op te volgen, en weet dat ik, bij het niet navolgen van de instructies kan worden verplicht de activiteiten stop te zetten
  • voorzichtig te varen, rekening houdend dat noch ikzelf, noch de andere piloten verzekerd zijn tegen lichamelijke/fysiek en/of materiële (behalve indien in optie genomen)
  • Ik verbind mij er toe alle scheepvaartreglementen nauwkeurig na te leven en dadelijk gevolg te geven aan alle bevelen die door overheidsdiensten gegeven worden.
  • nooit onder invloed van alcohol, noch van andere stimulerende of verdovende middelen varen
  • als ik jonger ben dan 18j., dit te melden, en een toelating van een ouder of voogd voor te leggen samen met dit door hem/haar getekend document
    Ik verbind me ertoe, het is ten allen tijde verplicht: (bij het niet naleven van deze regels brengt u uw eigen, de anderen en het materiaal in gevaar)

 
 
ABANDON DE RECOURS
Le texte suivant doit être lu, soussigné et respecté par tous les pilotes et participants :

Je, soussigné, déclare participer, de ma propre initiative et sous ma propre responsabilité, aux activités de Seaquesrt events . Je déclare par la présente, renoncer pour moi-même, mes ayants droit, héritiers et/ou proches, et nos assureurs, à tout recours contre : 1) organisation Seaquest – 2) d’autres participants et/ou d’autres usagers de la mer – 3) préposés, aides bénévoles et chargés de mission de personnes ou organismes visés aux points 1 ou 2 – 4) assureurs des personnes ou organismes visées aux points 1,2 ou 3, pour tout dommage physique et/ou matériel et/ou moral que je subirais au cours des activités (a l’eau) organisées sur cet evenement inclus par Knokke Boat et/ou Seaquest. En cas de décès, le présent abandon de recours contient également un engagement de porte-fort pour mes ayants droit, mes héritiers, mes proches et nos assureurs. Je suis responsable pour tous les dommages causés au matériel et/ou les bateaux, en cas de non-respect des règles et/ou instructions.

Je déclare avoir pris connaissance des règlements et m’engage à les respecter sans réserve. Je m’engage également, à respecter :
-avant le départ des activités : j’assisterai attentivement au briefing, donné par un responsable
-de suivre à la lettre et immédiatement toutes les instructions et de savoir que, si je ne respecte pas les instructions à la lettre, on pourra m’obliger à arrêter immédiatement l’activité
-de piloter prudemment, sachant bien que ni moi-même, ni les autres concurrents sont assurés contre des dommages corporels/physiques et/ou matériels (sauf si assurance en option es prise)
– de suivre à la lettre et immédiatement toutes les instructions des services gouvernementales et des règlements nautiques.
-de ne pas conduire sous influence d’alcool, ni d’autres drogues ou stimulants
-si j’ai moins de 18 ans, de le rapporter, de fournir une autorisation des parents ou du tuteur ainsi que ce document signé de leur main.
Je m’engage également, à respecter, il est impérativement obligatoire: (en ne respectant pas ces règles vous mettrez les autres, le matériel et vous-même en danger)
 
 
Deelname, op welke manier ook, aan de CADZAND KNOKKE BOAT SHOW impliceert aanvaarding van de volledige en alle algemene voorwaarden hier medegedeeld.